اهداف کلی مرکز توانبخشی . ۱- کاهش مرگ و میر … ۲-مشخص کردن عوامل خطر و … بررسی و نتایج آزمایش ها ، اکو ، تست ورزش. § بررسی خلاصه …