بر این اساس مرکز تن آسایی و سلامت با هدف اشاعه فرهنگ سلامت و تندرستی